Tenryu-ji is a major Rinzai Zen temple complex located in the scenic Saga Arashiyama area.

Announcements

  • 2024 Special Events Calendar
Shigetsu: Tenryu-ji's Zen Vegetarian Restaurant Tenryu-ji through the Four Seasons The Tenryu-ji Cloud Dragon Painting