Tenryu-ji is a major Rinzai Zen temple complex located in the scenic Saga Arashiyama area. Shigetsu: Tenryu-ji's Zen Vegetarian Restaurant

Announcements

  • 2022 Special Events Calendar
Tenryu-ji through the Four Seasons The Tenryu-ji Cloud Dragon Painting